Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Keep going!

Đừng buồn, có mình ở đây!
Hãy đi tiếp, từng bước một...
Không đi được thì lết, đến gần hơn với giấc mơ của mình
......
Dù buồn tê tái, dù mệt rã chỉ mong được ngất đi cho trôi hết trôi hết
.....